ymrkktal鍙戣鏃堕棿锛?022-06-19

|  1 ·  1  2  5  4  4    4  ·  3  4  7  2  2 ·  6    4  
 缂    栬  垶  锛  氬  皬    涔    滰  S  h  o  w    P    r  

7  |  3    2  6  |  3  6  |  7  ·  2    6  1 1  |  1    
o    鑸    炲  洟    锛  歋    h    o    w  P  r    o    

2  7 4    5  ·  1  2 4  4 6  3 |  5  4  2    1  4  5  
S  P  锛    氱    储  灏  奸  煶  涔  愮    増  鏉  冧    唬  鐞  嗭  

|  7 2 4  2  2  ·  6 |  2  |  1 3  5  2 |  6    6  2  
 紙  鍖  椾  含  锛    夋    湁    闄  愬  叕  鍙    ?    U  n  

2 1  6 ·  6    1   6 2  7    6 ·  1  7  5  7  ·  3  
i  v  e    r    s    a  l      M    u  s  i  c      

2  6  3  |  5 |  7  6 |  5    7 3   1 |  5  3  7  3  
P  u  b    l    i  s    h    i  n    g      C  H  I  

4  |  3   5  ·  6 3  5  4 4  4 2  ·  2  3 |  7  2  |  
N    A    瀹    夊  磶  锛  ?  b  r      /  >    涓  嶇    

2  3 |  2  6  6    1  1  2  |  4  ·  2  3 6    3  2  3 
  澶    ╄  竟  椋    庡  凡  璧    ?    b  r      /  >  鍙  

1 ·  3  5    2  2  1 2  4  6 |  3 |  1  3    5    6 
    兂  渚    濅  緷  鐪  嬬  潃  浣    ?    b  r        /  

|  7  4  7  |  6 5  |  4  ·  1  6  7  3  5  7  5  ·  6  |  
 >  澶  滈    槕  浜    洪    潤  浼  氬  惁  浠  嶅  彲    甯    

2  |  1  4  6  ·  5  ·  4 |  5  7   5 2  ·  4 6  3  |  
屽    唨  鏉  ㄤ    笧    鐞    筹  細    缁  忓    緱  璧  峰    

4  ·  3    3  ·  4  ·  6 6  3  6  7  |  2  |  6  7   1 
咖    浼    や    笌    鎮  ?  b  r      /    >  鍙      

·  5 3    7 |  1 5  1 |  3    5 2 4  |  4  ·  5  ·  
 洜  蹇    冧    腑  鏈  夌    潃    浣  ?  b    r        

4  1  2  2  2  5  ·  1  6  ·  3  1  6  1  |  4   1  4    
/  >  璺    仴  闀    垮      璁  板  繂  浠    庝    笉  鑸    

4  7    4  6 6  1    4 |  2  |  6 7  |  4 5 5  6  2 
嶅  純    瀹  夊  磶  锛    ?    b    r      /  >  闀  胯    

|  3  1  1  2   2  7  ·  1  5 7 5   2 1    3  ·  2 
 鐨  勮  韩  褰    辩  ┛    杩  囬    闆    ㄦ  湁    鍌    叉  

3  5  7  1  |  6  2  1  3    6    2  7  |  6  4  3  1  2  
皵  鏇  句  竴    璧  峰  嚭  璧    颁    笉  鎬    曢  棷  杩  涗  簡  

|  5    2  |  4   2 |  4 2  4 ·  6   5  5  ·  5 7  
 缁    濆    湴    鍚    堬  細  濡    傞    浘  濡    傜  儫  

·  7  |  6  5  |  1  ·  6  6 1  |  6  3 ·  1  3    2  ·  
 鍏    ㄥ  儚    娓    告  垙  鏉    ㄤ  笧    鐞  筹    細    

1  7 6  5  6  ·  5    1 6  7 ·  6  ·  1 3  6  1  5    
浠  夸  經  澶  ╁    拰    鍦  板  湪    鎸    戦  €  夋  垜  璺    

6    7  ·  1  2 3  2  1   1 |  2 4  ·  5    4  |  5  
熶    綘    濡  傚  儚  鎴  戜    害    閲  嶉    亣    浜    嗙  

3  ·  1  4  5  ·  3  7  |  6    3  2  |  1  6    2  ·  6  
敓    姝  ?  b    r      /    >  闅    鹃  亾    鍙      

7    4    3  5  2  ·  5 3 5  3   1  |  7 4    2  4  
ソ    娣    屾  唱  蹇    冪  棝  鍛  婂    埆    浣  ?    b  r  

7  3   3 5  2  |  7  4  7  7  5  2 7  7  |  4  ·  5  1  
 /    >  鏃  犳    硶  璁  ╂  垜  姝  ら  檯  鏇    夸    唬  浣  

7  6 ·  1    4  7 |  3  |  6  1  1 2  3 3 |  1  7  2  
?  b    r      /    >    瀹  夊  磶  锛  ?  b    r    /  

7  ·  1  ·  4 6  2  4  6 4 5 5  |  3 7  |  3  2  3 2 
>    缁    忓  緱  璧  峰  咖  浼  や  笌    鎮  ?    b  r    /  

 6  |  6  ·  3 3  |  4  ·  2  |  2  5  ·  3 ·  5  3   
 >    鏉    ㄤ  笧    鐞    筹    細  鍙        洜  蹇    

4  4 4  3 4  4  7  7  7  5    1  7  ·  7    3  6  ·  5 
冧  腑  鏈  夌  潃  浣  ?  b  r      /  >    鍚    堬  細    璺  

 5 3 |  7 5    6    3    1  |  3 5  1 ·  5 ·  1  
   仴    闀  垮        璁    板    繂  浠  庝    笉    鑸  

 2  2  7  ·  7  5  6    6   3    1  ·  4 |  1  5  6  
 嶅  純  鏉    ㄤ  笧  鐞    筹    細    闀    胯      鐨  勮  

|  6 3  6  |  2  2 2  |  4  5  ·  7  ·  3  ·  2  4  1  2 
 韩  褰  辩    ┛  杩  囬      闆    ㄦ    湁    鍌  叉  皵  鏇  

7  ·  6  4  ·  5 |  7  ·  4  2  |  7  ·  2    4  7  1  2  
句    竴  璧    峰    嚭    璧  颁    笉    鎬    曢  棷  杩  涗  

1 7  5  3  6  2 |  1  |  6  3    1  5  |  5 6 |  7  6  
簡  缁  濆  湴  鍚  堬    細    濡  傞    浘  濡    傜  儫    鍏  ㄥ  

|  3 |  1  5  |  6 |  2  4  3  5  ·  4  |  2 |  7 6  ·  
 儚    娓  告    垙    瀹  夊  磶  锛    ?    b    r      

6  ·  2  |  5 6  ·  6  2  1  ·  5 2  ·  5  ·  1  |  2    
/    >    浠  夸    經  澶  ╁    拰  鍦    板    湪    鎸    

2 |  6  1 |  7 2  2    1 3  1  |  4  |  5 6    2  7  
戦    €  夋    垜  璺  熶    綘  濡  傚    儚    鎴  戜    害  閲  

 1  5  |  1  4 5  3  |  2  1  2 2 ·  1 |  7  1  5 3 
 嶉  亣    浜  嗙  敓  姝    ?  b  r      /    >  闅  鹃  亾  

4 ·  3  3    4    7 5  3  4  |  6 6  ·  3  4 3  6 4  
鍙      ソ    娣    屾  唱  蹇  冪    棝  鍛    婂  埆  浣  ?  b  

·  3  2 4   7    7 |  7  5 4 ·  7  ·  2  |  6  3    
 r    /    >    鏃    犳  硶  璁    ╂    垜    鐢  樺    

7  6 6  ·  1  |  3  ·  1  |  7  5 2  4 |  3  7  6 4 |  
績  鏇  夸    唬    浣    ?    b  r    /    >  鏉  ㄤ  笧    

7 |  2 2  3  ·  1   3  ·  1 ·  1    1 1 1 3  1    
鐞    筹  細  闅    鹃    亾    鍙        ソ  娣  屾  唱  蹇    

2  3    5  ·  6 4  ·  7  1 6 |  3  ·  7 1 ·  7  |  6 
冪  棝    鍛    婂  埆    浣  ?  b    r      /    >    瀹  

·  7  5  1 |  7  2  3 |  2  5    2   7  ·  6 ·  3    
 夊  磶  锛    ?  b  r      /    >    鏃    犳    硶    

3    7 1  6 4  7 ·  6  4 6  ·  1  ·  7    5  ·  1 |  
璁    ╂  垜  鐢  樺  績    鏇  夸  唬    浣    ?    b    r    

7  1    1 ·  6  1  |  7  4  5 ·  6  4  |  1 ·  4 ·  3 
 /    >    鍚  堬    細  鏃  犳    硶  璁    ╂    垜    鐢  

·  7 ·  6  1   2  1  4  ·  1   2  5  1  |  3    4 |  
 樺    績  鏇    夸  唬  浣    ?    b  r      /    >    

7  ·  1  |  5  6  5    5  1  1  ·  2  |  2  1  1 4  5  |  
鏃    犳    硶  璁  ╂    垜  鐢  樺    績    鏇  夸  唬  浣  ?    

2    1  |  1  
/    p    >